منظور از ست اداری مجموعه سربرگ، پاکت، کارت ویزیت و یا کارت های پرسنلی می باشد. البته عناصر ذکر شده جزء عناصر اصلی می باشند و موارد دیگر مانند طرح فاکتور و یا انواع فرم های اداری نیز ست اداری محسوب می گردند.
توجه به عناصر گرافیکی در ست های اداری تاثیر مثبتی بر مخاطب دارد.
در دنیای امروز هر شرکت و یا مجموعه معتبری برای رساندن پیام یکپارچگی و اقتدار خود به مخاطبین سعی در هماهنگ کردن اجزای مختلف مجموعه دارند . هرچه یک مجموعه بتواند از نظر بصری ، ظاهری آراسته و با یک فرم واحد داشته باشد ، حس اطمینان بیشتری را در مخاطب القاء میکند زیرا شخص به این موضوع توجه میکند که این مجموعه برای همه قسمت های خود ارزش قائل است و سیستمی با مدیریت یکپارچه دارد.